Thursday, September 18, 2014
NAME: Matthew KutzAGE: 9ANIMAL: Grand champion turkey4-H CLUB: StampedeSOLD: $5,300

Star

Submitted on Friday, March 22, 2013.

NAME: Matthew KutzAGE: 9ANIMAL: Grand champion turkey4-H CLUB: StampedeSOLD: $5,300

Powered By AdvocateDigitalMedia