Polls » Which area football team is most likely to win tonight?

Which area football team is most likely to win tonight?

(Poll has closed)

Cuero 48% 89 votes

Calhoun 28% 51 votes

Memorial 5% 10 votes

Yoakum 16% 30 votes

Yorktown 3% 5 votes

185 total votes