Polls » Do you plan to vote Tuesday?

Do you plan to vote Tuesday?

(Poll has closed)

Yes 49% 80 votes

No 17% 27 votes

I already voted 34% 56 votes

163 total votes