Polls » Do you plan to make a jack-o'-lantern?

Do you plan to make a jack-o'-lantern?

(Poll has closed)

Yes 26% 20 votes

No 74% 57 votes

77 total votes