Roxy Franco, left, Ilene Garcia, center, and Rosie Benitez

Star Buy This Photo

Submitted on Friday, August 16, 2013.

Roxy Franco, left, Ilene Garcia, center, and Rosie Benitez

Powered By AffectDigitalMedia